การศึกษาสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกช้าง

Publish Year International Journal 2
2012 exฐิติวัลคุ์ เลื่อมกาญจนพันธ์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, "A study of physical, mechanical and thermal properties for thermal insulation from narrow-leaved cattail fibers", APCBEE Procedia, ปีที่ 1, ฉบับที่ -, มกราคม 2012, หน้า 46-52
2011 exMacedo, F., inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภุชงค์ กิจอำนาจสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVaz, F., exFaria, R.T., exGibkes, J., exPelzl, J., exBein, B.K., "Sputter deposition of thin films on different substrate materials analyzed by means of modulated IR radiometry", Surface and Coatings Technology, ปีที่ 205, ฉบับที่ SUPPL. 2, กรกฎาคม 2011, หน้า S204-S208
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokorn Hancharoen, "THE STUDY OF THE NATURAL THERMAL INSULATION FROM CORE, PORE, AND SHELL OF PINEAPPLE IN TERM OF THE THERMAL CONDUCTIVITY", 17th International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, 20 - 24 ตุลาคม 2013, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกอร หั่นเจริญ, "การศึกษาสภาพนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนที่ผลิตจากเส้นใยของแกน และขั้วสับปะรด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย