การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์ เรียล-ไทม์ ไซเบอร์ กรีน พีซีอาร์ ร่วมกับอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวชนิดเดียว เพื่อตรวจสอบ Salmonella spp., Listeria monocytogenes และ Escherichia coli O157:H7 ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค