การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษสำหรับตรวจหาและนับจำนวนเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหาร

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exสุลาวดี เขียวชม, exประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, "การส่งเสริมการเจริญของเชื้อ Listeria monocytogenes ที่บาดเจ็บด้วยสารสกัดเมมเบรนบนชุดทดสอบกระดาษ", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 130-141
Publish Year National Conference 1
2013 exณัทธร สุทธิพงษ์วิจิตร, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exประเทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, "การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษสำหรับตรวจหาและนับจำนวนเชื้อ Pseudomonas aeruginosa", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย