การพัฒนาเทคนิคตรวจจับโรคและแมลงศัตรูมันสำปะหลังด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exkittipong Powbunthorn, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exTomohiro Takgawa, "An Image Analysis Technique for Recognition of Brown Leaf Spot Disease in Cassava", Journal of Agricultural Machinery Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กันยายน 2011, หน้า 165-169
Publish Year National Journal 2
2015 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Detection of Chlorotic Cassava Leaves using Image Processing and Discriminant Analysis", Thai Society of Agricultural Engineering Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 50-59
2014 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Quantification of the Severity of Brown Leaf Spot Disease in Cassava using Image Analysis", Thai Society of Agricultural Engineering Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 24-32
Publish Year International Conference 2
2012 exkittipong Powbunthorn, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Assessment of the Severity of Brown Leaf Spot Disease in Cassava using Image Analysis", The International Conference of the Thai Society of Agricultural Engineering, 4 - 5 เมษายน 2012, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Tomohiro Takigawa, "Detection of Brown Leaf Spot Disease in Cassava by Digital Images Analysis", The 3rd Thailand-Japan International Academic Conference 2010, 19 พฤศจิกายน 2010, Nagoya ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2011 exกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความรุนแรงโรคใบจุดสีน้ำตาลในมันสำปะหลังด้วยวิธีการวิเคราะห์ภาพดิจิตอล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย