การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจำนงค์ ชัญถาวร, exสุภาวดี บุญมา, "ห้วยบง 80:มันสำปะหลังพันธุ์แรกของไทยที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 349-358
Publish Year National Conference 1
2011 exจำนงค์ ชัญถาวร, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการผสมเลือดชิดต่อลักษณะทางการเกษตรในมันสำปะหลังการค้าของไทย", รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาพืช), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย