วัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต์ระดับนาโนสำหรับประยุกต์ใช้งานทางด้านการแพทย์