การศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุล Garcinia ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 6
2023 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exWEEREESA BOONTHASAK, exNATTANON MEEPROM, exNAIYANA TETSANA, exSOMRAN SUDDEE, "Garcinia exigua (Clusiaceae), a new record for Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 36-44
2023 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exPichet Chanton, inนางสาวมินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, รองศาสตราจารย์, "A taxonomic revision of Garcinia section Xanthochymus (Clusiaceae) in Thailand", PeerJ, ปีที่ 11, ฉบับที่ e16572, ธันวาคม 2023, หน้า 1-54
2022 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exSuddee, S, "Garcinia santisukiana (Clusiaceae), a new species from Thailand", KEW BULLETIN, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, exWEEREESA BOONTHASAK, "Garcinia dumosa (Clusiaceae), a new record for Thailand, with associated lectotypifications", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 66-74
2022 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "Lectotypifications of Three Names in Garcinia, Synonymy of Garcinia pedunculata and Detailed Descriptions of Three Species in Garcinia Section Brindonia (Clusiaceae)", Diversity, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1-29
2016 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exดร.สมราน สุดดี, "Garcinia nuntasaenii (Clusiaceae), a new species from Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 134-139