การตกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตแบบนอนคลาสสิคภายใต้สภาวะที่มีสารเติมแต่งและตัวทำละลายผสม

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตกผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตในไมโครอิมัลชันแบบรีเวิร์ส", วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 1, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 82-92