การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในหม่อนภายใต้สภาวะความเครียดจากเกลือด้วยเทคนิค cDNA/AFLP