การคัดเลือกและทดสอบเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ เพื่อประเมินความหลากหลายแตงกวาสายพันธุ์ไทย