การทำให้รำข้าวคงตัวด้วยการอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, exดร.มะลิ นาชัยสินธุ์, "Application of Combined Far-Infrared Radiation and Air Convection for Drying of Instant Germinated Brown Rice", Journal of Food Process Engineering , ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2016, หน้า 306-318
2016 exKanda Rodchuajeen, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSomchart Soponronnarit, exSakamon Devahastin, "Stabilization of rice bran via different moving-bed drying methods", Drying Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 15, กันยายน 2016, หน้า 1854-1867
2014 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Some recent advances in microstructural modification and monitoring of foods during drying: A review", Journal of Food Engineering, ปีที่ 123, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 148-156
Publish Year National Journal 2
2015 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exนายชนินทร์ คมแหลม, exนายปรีชา พีรศักดิ์ภักดี, exผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, "การทำให้รำข้าวคงตัวด้วยการอบแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3(suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 529-532
2012 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, exนายสาธิต ทัศนเอกจิต, exรศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "ผลของสภาวะการอบแห้งที่มีต่อคุณภาพของรำข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 9-12