การเจริญและยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของแมลงครั่ง (Kerria lacca)

Publish Year National Conference 1
2014 exLucksanaveejit Seubparu, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPannida Khunnamwong, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Agaricomycotina yeast and other endosymbionts in lac insect (Kerria chinensis)", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย