ความหลากหลายของพรรณพืชในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Publish Year National Journal 1
2012 exวลัยภรณ์ เสรีมงคลนิมิต, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอนุกรมวิธานของกกสกุล Carex L. และ Scleria Berg. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 4, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, พฤศจิกายน 2012, หน้า 23-30
Publish Year National Conference 3
2011 exนางสาวปวีณา เวสภักตร์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "หญ้าเผ่าย่อย Setariinae (Poaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exกรรณิการ์ เอียดรา, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของเหลืองพิศมร (Spathoglottis affinis de Vriese)ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเยาวพา บัวงาม, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย