ถอดรหัสไมโทคอนเดรียจีโนมของแมลงครั่ง ((Laccifer lacca Kerr) ในประเทศไทย