การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจากน้ำเสียโรงงานผลิตเบียร์

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSomjit, Chamaiporn, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Feasibility study for biohydrogen production from raw brewery wastewater", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, ปีที่ 39, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2015, หน้า 1769-1777
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exชไมพร สมจิตต์, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "FEASIBILITY STUDY FOR BIOHYDROGEN PRODUCTION FROM NORMAL BREWERY WASTEWATER", Global Conference on Global Warming 2014 (GCGW-14), 25 - 29 พฤษภาคม 2014, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exChamaiporn Somjit , inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDaniel Watts, "Biohydrogen production from normal brewery wastewater", 11th International conference on Sustainable Energy Technologies (SET-2012), 3 - 5 กันยายน 2012, แคนาดา