การผลิตเอทานอลจากกากตะกอนเยื่อกระดาษ

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLakkana Laopaiboon, exPreuk Thangprompan, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Production of Ethanol from Sweet Sorghum Juice Using VHG Technology: A Simulation Case Study", Applied Biochemistry and Biotechnology , ปีที่ 171, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, หน้า 294-314
Publish Year International Conference 1
2012 exThanyarath Sahayaa, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Cultivation of Rhodococcus opacus PD 630 from Petroleum Wastewater", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exชมพูนุช ล้ออิสระตระกูล, exเมธี ขำดวง, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเอนไซม์ไซแลนเนส เอนไซม์เซลลูเลส และน้ำตาลรีดิวซ์จากผักตบชวาโดยใช้แบคทีเรีย Clostridium acetobutylicum", 36th Congress Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 29 ตุลาคม 2010, อื่นๆ ประเทศไทย