ความสัมพันธ์ระหว่าง Polymorphism ของยีน Lipoprotein Lipase และลักษณะการเจริญเติบโต ไขมันในช่องท้อง และค่าทางโลหิตวิทยา ในไก่กระทง ไก่เบตง (สายเคยู) และ ไก่พื้นเมือง

Publish Year International Conference 1
2018 exชยาทิตย์ กฤตโยภาส, exวรรณพร ด่านวิไล, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, "A Study of Growth Performance, CarcassCharacteristic, Meat Quality and Association ofPolymorphism in the ApoVLDL-II Gene with FatAccumulation in the Female Broiler, Thai Nativeand Betong Chickens (KU Line)", ICASVM 2018 : 20th International Conference on Animal Science and Veterinary Medicine , 10 - 11 กันยายน 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2014 exวรรณพร ด่านวิไล, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่กระทงไก่พืนเมือง และไก่เบตง (สายเคย)ู เพศเมีย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย