การผลิตแก๊สไฮเธนอย่างต่อเนื่องจากชานอ้อยโดยการหมักสองขั้นตอน