การเพิ่มมูลค่าของเถ้าลอยโดยการใช้เป็นวัตถุดิบผลิตซิลิกาและซีโอไลต์

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exนิภาวรรณ สนั่นไหว, exอัจฉรา บุญฤทธิ์, exพัชริยา เวลุตัง, "การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดอินทรีย์", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 175-182
Publish Year National Conference 1
2013 exวิชชภรณ์ แกระวงค์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสีเขียวในการสังเคราะห์ผลึกซิลิกาไลท์-1 ขนาดนาโนจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยการวนกลับมาใช้ของ mother liquid", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013, 14 มีนาคม 2013, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย