การปรับปรุงสมบัติการละลายน้ำได้ของฟิล์มแป้งมันสำปะหลังโดยการดัดแปรด้วยสารเชื่อมข้ามชนิดต่างๆ