ความหลากหลายของแบคทีเรียทนโลหะหนัก ในบริเวณเหมืองสังกะสี

Publish Year International Conference 2
2015 exChanida Padungrat, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation and molecular identification of heavy metal resistant bacteria from zinc mine soils", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference INNOVATIVE BIOTECHNOLOGY, 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิดา ผดุงรัตน์, exจุมพล วัชรเกษมสินธุ์, exภัทรพร รัตนวารี, exLoy Alexander, exPester Michael, exWagner Michael, exNoparatnaraporn Napavarn, "Bacterial Community and Heavy Metal Resistant Bacteria in Extreme Environment of Zinc Mine", The 1st Joint seminar, New core to core A. Advance research networks, Central World, Bangkok, 10 - 11 สิงหาคม 2014, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย