ความหลากหลายของแบคทีเรียทนโลหะ ในบริเวณเหมืองสังกะสี