อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบ วงศ์ย่อย Olethreutinae ในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

Publish Year International Journal 2
2014 exนางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Sirindhornia Pinkaew and Muadbub (Lepidoptera: Tortricidae), a new enarmoniine genus from Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ 3869, ฉบับที่ 1, กันยายน 2014, หน้า 53-63
2013 exSoraya Jaikla, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, "Two new species of Fibuloides (Lepidoptera: Tortricidae) from eastern Thailand", ZOOTAXA , ปีที่ 3664, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2013, หน้า 85-91
Publish Year National Conference 3
2014 exโสภิตา หมวดทรัพย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exดร.แตงอ่อน พรหมมิ, "อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบ วงศ์ย่อย Olethreutinae (Lepidoptera: Tortricidae) ในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี", การประชุมครั้งที่4 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 24 พฤษภาคม 2014, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 exนราธิป ถาวรประเสริฐ, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exผศ.อัญชนา ท่านเจริญ, "การศึกษาผีเสื้อหนอนม้วนใบ เผ่า Enarmoniini ในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด และรายงานการค้นพบในประเทศไทยเป็นครั้งแรก", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ "การป่าไม้เพื่อสังคม", 7 มีนาคม 2013, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสรญา ใจกล้า, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, "ความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบ วงศ์ย่อย Olethreutinae (Leoidoptera: Tortricidae) ในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด", การประชุมครั้งที่3 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 12 พฤษภาคม 2013, เมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย