โครงสร้างนาโนสังกะสีออกไซด์สำหรับใช้เป็นวัสดุยับยั้งแบคทีเรีย

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชวลิต ภู่มณี, exผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial performance of ZnO tetrapods prepared by thermal oxidation", Australian Journal of Basic and Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2013, หน้า 100-104
2012 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, exนายชวลิต ภู่มณี, exผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์, inดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, "Cluster-assembled ZnO films prepared by electrochemical deposition on copper substrate", Scientific Research and Essays, ปีที่ 7, ฉบับที่ 49, ธันวาคม 2012, หน้า 4203-4207
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชวลิต ภู่มณี, exผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, "การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลด้วยซิงก์ออกไซด์เตตระพอต", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ, ปีที่ 2556, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, ธันวาคม 2013, หน้า 143-147
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชวลิต ภู่มณี, exผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inสุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, รองศาสตราจารย์, "การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลด้วยซิงก์ออกไซด์เตตระพอต", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4, 15 - 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย