พีชคณิตบูลีนเชิงอนุพันธ์

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exThanakorn Bunphan, "Derivations of Boolean Algebras", Far East Journal of Mathematical Sciences(FJMS), ปีที่ 74, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 119-138
2013 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exThanakorn Bunphan, "ON DERIVATIONS OF BOOLEAN PRODUCTS", Pioneer Journal of Mathematics and /mathematical Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013, หน้า 97-112
2013 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exThanakorn Bunphan, "ON f-DERIVATIONS OF BOOLEAN ALGEBRAS", International Journal of Advance in Mathematics and Mathematical Sciences, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013