อิทธิพลของขนาดและรูปร่างของนาโนซิลเวอร์และนาโนแพลเลเดียมต่อการเกิดขึ้นของไฮโดรเจนและปฏิกิริยาอิเล็คโตรรีดักชันของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtiweena Krittayavathananon, exNatee Chinwipas , "Ultraporous palladium on flexible graphene-coated carbon fiber paper as high-performance electro-catalysts for the electro-oxidation of ethanol", Journal of Materials Chemistry A, ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, มกราคม 2013, หน้า 1030-1034
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, exทะเนตร แสงศรี, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and antifungal activity of reduced graphene oxide nanosheets", Carbon, ปีที่ 50, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2012, หน้า 5156-5161
Publish Year International Conference 6
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surfactant assisted Electrodeposition and Improved Electrochemical Capacitance of Silver-doped Manganese Oxide Pseudocapacitor Electrodes", NanoThailand 2012, 9 - 11 เมษายน 2012, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exนางสาวญาณิศา สงวนศักดิ์, exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposition of Graphene Oxide and Silver Nanoparticles on Platinum Electrode for Enzymeless Hydrogen Peroxide Detection", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนที ชินวิภาส, exภัทรชัย ศรีมุข, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of Palladium Nanoparticles Coated Graphene Electrodes for Use in Direct Methanol Fuel Cell", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์, exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposition of Platinum Nanostructures on Graphene Electrodes for Uses in Fuel Cells", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "On-Board Hydrogen Production from Water for Direct Supply to Fuel Cells", The Academic Conference of Samaggi Samagom, 30 มกราคม 2010, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf John S Foord, "Fast Electron Transfer Kinetics of Polystyrene Opal Films Coated on Glassy Carbon Electrodes", NanoThailand 2010, 18 - 20 พฤศจิกายน 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Permselective Properties of Polystyrene Opal Films deposited on Diamond Surfaces", The 3rd CHE Congress, 9 กันยายน 2010, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย