ความเป็นไปได้การผลิตเชื้อเพลิงเอธานอลจากหญ้าหมักอาหารสัตว์ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exPhanawan Thongsuntie, exPhatthara Khomkamon, exDarunee Srichana, "Possibility of forage crops as the second generation for ethanol in Thailand", African Journal of Biotechnology , ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มกราคม 2015, หน้า 119-124
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนายพนาวัลย์ ธงสันเทียะ, exนายภัทร คมกมล, exนางดรุณี ศรีชนะ, "FORAGE CROPS AS THE SECOND GENERATION FOR BIOENERGY", The Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, 12 - 15 พฤศจิกายน 2012, เวนิซ สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year International Copyrights 2
2013 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exดร.ดรุณี ศรีชนะ, exนายพนาวัลย์ ธงสันเทียะ, "กรรมวิธีการผลิตเอธานอลจากหญ้าพืชอาหารสัตว์", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013
2013 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exนางดรุณี ศรีชนะ, exนายพนาวัลย์ ธงสันเทียะ, "กรรมวิธีการผลิตเอธานอลจากหญ้าพืชอาหารสัตว์หมัก", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013