ประสิทธิภาพในเชิงชีวภาพและเอนไซม์ทำลายพิษใน Plutella xylostella และแมลงเบียนบางชนิดจากสารเคมีที่เป็นปฏิปักษ์ของต้นกระดุมทอง (Wedelia trilobata)

Publish Year International Journal 1
2012 exP. Junhirun, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Toxicological study of Wedelia trilobite (Asteraceae) extracts as alternative control strategies for Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 721-725
Publish Year International Conference 3
2012 exPuntipa Junhirun, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Preliminary study for alternative control strategies for control Plutella xylostella by Wedelia trilobata extract", 64th International Symposium on Crop Protection (64th ISCP), 22 พฤษภาคม 2012, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2011 exWaraporn Poonsri, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "INSECTICIDAL ACTIVITY OF BAUHINA SCANDENSCRUDE EXTRACT ON MORTALITY AND DETOXIFICATIONENZYMES ACTIVITY OF PLUTELLA XYLOSTELLA(LEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAE)", 63rd ISCP, 24 พฤษภาคม 2011, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2009 inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุจิตตรา ดีเสมอ, exวรินทร ชวศิริ, "Chemical Constituents and Insecticidal Activity of Leguminosae Plants", Neem Extract and Other Botamical Insecticides for Sustainable Pest Control Tool, 11 มีนาคม 2009, ญี่ปุ่น