การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทนต่อสภาวะขาดน้ำจำลองกับการเกิด DNA methylation ในอ้อย

Publish Year National Journal 3
2018 exฐิศิรัตน์ คูวิจิตรจาร, exศรุตะ มานิตกุล, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นในอ้อยภายใต้สภาพขาดน้ำ", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า , ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 105-116
2014 inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, exปัทมา ศรีน้ำเงิน, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การโคลนบางส่วนของยีน APETALA1(AP1) ในอ้อยและการทำนายเชิงหน้าที่ของยีนโดยวิธี in siligo", วิทยาศาสตรเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 249-257
2014 exปัทมา ศรีน้ำเงิน, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเกิด DNA methylation ของอ้อยปลูก อ้อยป่า และลูกผสมอ้อยข้ามชนิดชั่วที่ 1", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 259-268