(ไม่สนับสนุนตั้งแต่ปี 2554) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารประกอบฟีนอลิกที่สกัดจากของเหลือทิ้งในการแปรรูป