ผลของ triploidy ต่อลักษณะและการแสดงออกของยีน insulin-like growth factor-I (IGF-I) ของปลาดุกอุย Clarias macrocephalus