การผลิตชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เม็ดเชื้อเพลิงไม้ทอร์ริไฟด์...เทคโนโลยีและโอกาสทางการตลาด", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 67-75
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exดาริกา ผิวฝ้าย, "สมบัติบางประการของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากเศษไม้ยางพาราที่ผ่านการทอร์รีไฟด์", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 "การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ", 22 - 24 สิงหาคม 2018, จตุจักร อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exปวีณา บาดาล, "Development of Prototype Batch Reactor for Torrefied Wood Chip Production", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy conference: Sustainable Management and Partnership 2017, 9 มิถุนายน 2017, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย