การพัฒนาเตาหุงต้ม KU Green Stove ที่ใช้กับถ่านไม้คุณภาพสูง