เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exJo?l Aubina, exTri Heru Prihadi, exJacques Slembrouck, exHayo M.G. van der Werf, exMarc Legendre, "Life Cycle Assessment for environmentally sustainable aquaculture management: a case study of combined aquaculture systems for carp and tilapia", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 57, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 249-256
Publish Year National Journal 1
2013 exShabbir H Gheewala, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "Product carbon footprinting and labeling in Thailand: experiences from an exporting nation", Carbon Management, ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 547-554