การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการปฏิบัติการสอนสำหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และการใช้เกณฑ์ผ่านกระบวนการสะท้อนความคิด