การสกัดแยกและศึกษาโครงสร้างทางเคมีของโพลีแซคคาร์ไรด์ที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ที่แยกได้จากดินในไร่อ้อยและการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และการเกษตร