การโคลน การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ และแสดงออกของยีนลีแวนซูเครสของแบดทีเรียที่ได้จากดิน และน้ำ และลักษณะสมบัติของผลิตภัณฑ์ลีแวน