สารเก็บประจำไฟฟ้าเคมียิ่งยวดนาโนแมงกานีสออกไซด์บนวัสดุรองรับคาร์บอนนาโนโฟม

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effects of pore diameters on the pseudocapacitive property of three-dimensionally ordered macroporous manganese oxide electrodes", Materials Letters, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2012, หน้า 230-233
Publish Year International Conference 2
2012 exจักรกริช ขันติโล, exณพล รัตณะ, exนุชนาถ วินิตชีวิต, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation of Cobalt Oxide and Manganese Oxide Nanoparticles for Uses in Supercapacitor Applications", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of Graphene-based Electrodes for Uses in Supercapacitors", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย