ความหลากหลายและความทนต่อแคดเมียมและสังกะสีของแบดทีเรียในดินปนเปื้อนโลหะ