การปรับแต่งกระบวนการเตรียมเยื่อกระดาษเพื่อแก้ปัญหาเศษสกปรกบนกระดาษพิมพ์เขียน