การใช้ Bulked Segregant Analysis ร่วมกับโมเลกุลเครื่องหมายชนิด AFLP เพื่อหาความสัมพันธ์กับยีนควบคุมลักษณะฝักไม่แตกในงา