ผลของตัวทำละลาย อุณหภูมิและเวลาต่อการสกัดสารฟลาวานอลจากเปลือกปนเมล็ดและจากเมล็ดองุ่นที่เป็นส่วนเหลือทิ้งจากการผลิตไวน์ โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคช่วยในการสกัด