การควบคุมการเจริญเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกเพื่อการส่งออก

Publish Year International Conference 1
2016 exนายภักดี ทิพย์ไกรลาศ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of 1-MCP on Photosynthetic Parameters of Potted Dendrobium Orchid in Simulated Shipping Condition", The 12th Asia Pacific Orchid Conference, 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 exนายภักดี ทิพย์ไกรลาศ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระยะช่อดอกที่เหมาะสมของกล้วยไม้สกุลหวายกระถางเพื่อจำลองการขนส่งทางเรือ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.ดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอัตราการสังเคราะห์แสง ปริมาณกรด และน้ำตาลสะสมในรอบวันของกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย