การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและการระบาดของพยาธิใบไม้ในตับชนิด Fasciola gigantica ในโคและกระบือที่เลี้ยงในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา

Publish Year National Journal 1
2013 exบอย บุญเอื้อ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ, exทัศนีย์ มุงเมือง, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola gigantica ในโคและกระบือรอบทะเลสาบสงขลาโดยการตรวจด้วยวิธี ELISA โดยใช้ Excretory-Secretory แอนติเจน", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2013, หน้า 98-109
Publish Year National Conference 1
2013 exนายบอย บุญเอื้อ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exนายวีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ, exนางทัศนีย์ มุงเมือง, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของการติดพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola ในโคและกระบือรอบทะเลสาบสงขลา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย