โครงการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ของประเทศไทย