ศักยภาพและการผลิต Gamma-PGA เพื่อใช้ลดการปนเปื้อนของโลหะหนักบางชนิดในข้าว

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤตชญา อิสกุล, exProf. Yasutaka Tahara, exนุชนภา โคตะบิน, exนพวรรณ ญาดี, "Effect of Lead and gamma-Polyglutamic Acid Produced from Bacillus subtilis on Growth of Brassica chinensis L.", APCBEE Procedia, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 269-274
Publish Year International Conference 6
2015 exนุชนภา โคตะบิน, exProf. Yasutaka Tahara, exกฤตชญา อิสกุล, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential of gamma-Polyglutamic Acid for Cadmium Toxicity Alleviation in Rice", 17th International Conference on Environmental Science and Technology, 10 - 11 กันยายน 2015, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.นุชนภา โคตะบิน, exน.ส.นพวรรณ ญาดี, exProf. Yasutaka Tahara, exอ.ดร.กฤตชญา อิสกุล, "Effect of lead and gamma-polyglutamic acid produced from Bacillus subtilis on growth of Brassica chinensis L.", The fifth International Conference on Environmental Science and Development, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exRuadeerat Boonsanita, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.กฤตชญา อิสกุล, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biosorption of lead(II)by Bacillus sp CR002 isolated from Thai fermented soybean", The Second EnvironmentAsia International Conference on Human Vulnerability and Global Environmental Change, 15 - 17 พฤษภาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฤดีรัตน์ บุญสนิท, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of lead tolerance bacteria from soil and Thua-nao using as biosorbent", The 1st enviromental Asia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity”, 22 - 25 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวนิษฐา เหล็กดี, "Bioflocculant produced from Bacillus sp. NT147 isolated from Thai Thua nao", The 1st EnvironmentAsia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity”, 22 - 25 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนุชนภา โคตะบิน, exY. Tahara, "Effect on Cadmium Uptake by Brassica chinensis Seedling of gamma-Polyglutamic Acid from Bacillus subtilis.", The 1st Kamphaengsaen International Natural Products Symposium. , 23 - 25 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย