การจำลองกระบวนการเพื่อการออกแบบการผลิตไซโคลเฮกซาโนน

Publish Year International Journal 8
2018 exRawinun Junsittiwate, exAnoma Kodchakong, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Ethylene Dichloride Production by Oxychlorination in a Fluidized", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018
2017 exNiaon Prajimtis, exThanawat Upienpong, exSigurd Skogestad, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Passive Controller Design of Mass Exchanger Network", KMUTNB Int J Appl Sci Technol, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017
2015 exKunthaleeporn Kerddonfak, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSuthipong Laikitmongkol, "Dynamic Simulation and Start-up Scenario a Pilot Distillation Column for SeparatingC6-C8 Hydrocarbons", KMUTNB Int J Appl Sci Technol, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 77-85
2014 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exSiwaporn Mahithimahawong, ex์Nitipat Chaiwattanapong, "Passivity-based Proportional Integral Tuning Method for a Simple Heat Exchanger Network", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 48, ตุลาคม 2014, หน้า 651-664
2013 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exน.ส.ศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ , exน.ส.วิภาวดี เนื่องวัง, exKemathut Turnprakiat, "Simultaneous Heat and Mass Exchanger Networks with Process Simulator", Journal of Chemical Engineering of Japan, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 1-12
2013 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exWinit Bouapetch, exPongsiri Tungwungwiwat, "Extension of energy-utilisation diagram to power availability for exergy loss analysis", International Journal of Exergy , ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2013, หน้า 323-343
2012 exChaiwattanapong, N., exSattarattanakul, P, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exLersbamrungsuk, V, "DESIGN OF A CONTROL STRUCTURE FOR MASS EXCHANGER NETWORKS", Chemical Engineering Communications, ปีที่ 199, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1102-1124
2011 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exTawan Wasanapradit, exนางสาวนลินี มุกดาสนิท, exNachol Chaiyaratana, "Solving mixed-integer nonlinear programming problems using improved genetic algorithms", Korean Journal of Chemical Engineering , ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 32-40
Publish Year National Conference 1
2009 exNithi Russamee, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "การจำลองกระบวนการผลิตแอมโมเนียจากก๊าซธรรมชาติ โดยใช้โปรแกรม ASPEN PLUS", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009