ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สักในป่าธรรมชาติ ท้องที่ภาคเหนือของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climate Reconstruction on the Growth of Teak in Umphang Wildlife Sanctuary, Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 21-30
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Climatic Effects on Teak Growth in Northern Thailand", The XXIV IUFRO World Congress, 5 - 11 ตุลาคม 2014, Salt Lake City ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2013 exธเนศ ไชยสุนทรกิตติ, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, exA.Y.Omule, "พลวัตของพืชพรรณในช่วงเวลา 10 ปี ในป่าเต็งรัง เซคเตอร์แม่หวด ป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง", ประชุมวิชาการวนศาสตร์:2013, 6 - 8 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย