การจัดทำฐานข้อมูลชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ข้อมูลลักษณะชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2014, หน้า 74-92
Publish Year National Conference 2
2017 exนายวีระพงษ์ กระแสธีป, inดร.สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพทางธรณีเทคนิคของจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (The 22nd National Convention on Civil Engineering), 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2013 inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, "ความเสี่ยงของอาคารในแถบพื้นที่เขตจังหวัดภาคกลางจากเกลือค่ลอไรด์และซัลเฟต", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี 2556 ครั้งที่ 9, 21 - 23 ตุลาคม 2013, อ.เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย