การคัดเลือกสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีทั้งคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ และคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์

Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวลลิตา คชารัตน์, "การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด", ประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย